نرخ کرایه مصوب مینی بوس بنز مختص کارخانجات و شرکت ها 1401*

رديف

محدوده

شیفت

نرخ

 
 
 

1

 شهرک صنعتی یزد

یک شیفت

68,713,259

 

دو شیفت

120,248,202

 

سه شیفت

154,604,831

 

2

شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد)

یک شیفت

103,069,889

 

دو شیفت

154,604,831

 

سه شیفت

188,961,462

 

3

شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت

یک شیفت

85,891,574

 

دو شیفت

154,604,831

 

سه شیفت

180,372,305

 

4

شهرک صنعتی میبد

یک شیفت

111,659,045

 

دو شیفت

171,783,147

 

سه شیفت

223,318,091

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.

(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.

 

 

نرخ کرایه مصوب مینی بوس هیوندای مختص کارخانجات و شرکت ها 1401*

رديف

محدوده

شیفت

نرخ

 
 
 

1

 شهرک صنعتی یزد

یک شیفت

95,944,067

 

دو شیفت

167,902,119

 

سه شیفت

215,874,153

 

2

شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد)

یک شیفت

143,916,105

 

دو شیفت

215,874,153

 

سه شیفت

263,846,190

 

3

شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت

یک شیفت

119,930,085

 

دو شیفت

215,874,153

 

سه شیفت

251,853,180

 

4

شهرک صنعتی میبد

یک شیفت

155,909,109

 

دو شیفت

239,860,172

 

سه شیفت

311,818,224

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.

(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.

 

 

نرخ کرایه مصوب اتوبوس مختص کارخانجات و شرکت ها 1401*

رديف

محدوده

شیفت

نرخ

 
 
 

1

 شهرک صنعتی یزد

یک شیفت

171,783,146

 

دو شیفت

300,620,505

 

سه شیفت

386,512,077

 

2

شهرک صنعتی مهریز، شهرک صنعتی فولاد و فولاد آلیاژی (خضرآباد)

یک شیفت

257,674,724

 

دو شیفت

386,512,077

 

سه شیفت

472,403,657

 

3

شهرک صنعتی زارچ، اشکذر و تفت

یک شیفت

214,728,933

 

دو شیفت

386,512,077

 

سه شیفت

450,930,761

 

4

شهرک صنعتی میبد

یک شیفت

279,147,612

 

دو شیفت

429,457,865

 

سه شیفت

558,295,227

 
 

(*) نرخ ها همگی به ریال می باشد.

(*) تعطیلات رسمی کشور جزء نرخ جدول نمی باشد و در صورت درخواست کارفرما نرخ تعداد روزهای تعطیل درخواست شده به نرخ جدول اضافه می گردد.

(*) نرخ اعلام شده مربوط به مسیرهای جمع آوری پرسنل داخل شهر با حداکثر 20 دقیقه زمان می باشد.