شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد

آدرس:  بلوار صدوقی شمالی، کوچه شماره 41 موتوری سپاه (سندیکا قدیم)،  انتهای کوچه سمت راست، نمایندگی 4021 ایران خودرو - شرکت تعاونی تاکسیرانی یزد

تلفن: 37250099

نمابر: 37250096

مسئول: آقای مرتضی کوراوغلی