شرکت های تعاونی اتوبوسرانی سازمان حمل و نقل بارو مسافر شهرداری یزد

 

نام شرکت

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

شماره تلفن شرکت

شماره دورنگار

تلفن همراه

آدرس

شماره یک اتوبوسرانی

عباسعلی پیمانچی

۰۳۵۳۷304901

۰۳۵۳۷۲۰۰۳۹۹

09133568896

یزد. میدان امام حسین(ع). جنب ترمینال مسافربری سابق

شماره یک امید شتاب یزد

قاسم دهقان بنادکی

03537304901

03537200399

۰۹۱۳0536152

یزد. میدان امام حسین(ع). توقفگاه اتوبوسرانی

شماره چهار اتوبوسرانی

ناصر دهستانی

۰۳۵۳۸۲۶۲۹۰۸

۰۳۵۳۸۲۶۲۹۰۸

۰۹۱۳۲۵۰۵۶۱۴

یزد. ابتدای بلوار شهید دهقان

شماره پنج اتوبوسرانی

رمضان جامعی صفی آبادی

۰۳۵۳۶۲۵۰۱۷۸

۰۳۵۳۶۲۵۰۱۷۸

۰۹۱۳۱۵۲۸۳۴۷

یزد. بلوار ۲۲ بهمن

 نگاه تفت

سید کاظم کاظمیان

۰۳۵۳۲۶۲۳۷۶۳

۰۳۵۳۲۶۲۳۷۶۳

۰۹۱۳۱۵۲۶۵۰۹

یزد. شهرستان تفت. جنب دانشگاه آزاد اسلامی

 سجاد مهریز

نادعلی زارع

۰۳۵۳۲۵۳۲۳۲۱

۰۳۵۳۲۵۳۲۳۲۱

۰۹۱۳۳۵۲۱۹۴۷

یزد. شهرستان مهریز. بلوار امام خمینی(ره)

 

 

 

 

 

 

۰۳۵۳۷۲۰۰۳۹۹