اعضای شورای سازمان حمل و نقل  بار و مسافر شهرداری یزد

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

سمت شغلی

1

ابوالقاسم

محی الدینی

رئیس شورای سازمان

شهردار یزد

2

محمد علی

سلمانی ندوشن

عضو شورای سازمان

معاون امور زیربنائی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد

3

محمد جواد

حاجی محمد رضائی

عضو شورای سازمان

 

4

مهدی

منتظرالحجه

عضو شورای سازمان

 

5

محمود

دهقان طزرجانی

عضو شورای سازمان