واگذاری 4 باب مغازه و 12 باب غرفه عرضه صنایع دستی به رسم اجاره

واگذاری 4 باب مغازه و 12 باب غرفه عرضه صنایع دستی به رسم اجارهآگهی مزايده عمومي

واگذاری 4 باب مغازه و 12 باب غرفه عرضه صنایع دستی به رسم اجاره

 

 

 

 

 

    شهرداري يزد در نظر دارد تعداد چهار باب مغازه واقع درسطح شهر و 12باب غرفه عرضه صنایع دستی واقع در خيابان امام خميني (ره) شمالی پشت امامزاده شاهزاده فاضل (س) را با توجه به نقشه تفکیکی به رسم اجاره و به مدت سه سال که اجاره سال اول براساس قيمت پايه كارشناسي و از طریق مزایده عمومی تعیین و برای سالهای دوم و سوم با20 درصد افزایش نسبت به مبلغ اجاره قبل محاسبه می گردد واگذار نماید.

قیمت پایه کارشناسی سال اول:  

 1. مغازه همکف جنب میدان مهدیه کنار داروخانه دکترامامزاده ای از قرار ماهیانه 27.500.000 ریال
 2. مغازه زیرزمین جنب میدان مهدیه کنار داروخانه دکترامامزاده ای از قرار ماهیانه 13.000.000ریال
 3. مغازه قصابی واقع درخیابان مهدی (عج) ازقرارماهیانه 11.000.000ریال
 4. مغازه شیلات سابق در خیابان مهدی (عج) شامل سه دهنه متصل به هم از قرار ماهیانه 27.000.000 ریال

---------------------

 1. غرفه شماره (1 ) متراژ 5 مترمربع ماهيانه 9.600.000 ریال
 2. غرفه شماره (2) متراژ 8 مترمربع ازقرارماهیانه ماهيانه 9.600.000 ریال
 3. غرفه شماره(3 ) متراژ 6 مترمربع از قرارماهیانه9.600.000 ریال
 4. غرفه شماره (4)  متراژ 5 مترمربع 8.400.000 ریال
 5. غرفه شماره (5)متراژ 6 مترمربع  از قرارماهیانه8.400.000ریال
 6. غرفه شماره ( 6) متراژ12مترمربع از قرارماهیانه9.600.000ریال
 7. غرفه شماره (7) (زیرزمین) متراژ 9  مترمربع ازقرارماهیانه4.200.000 ریال
 8. غرفه شماره (8) (زیرزمین) متراژ 7 مترمربع ازقرارماهیانه4.200.000 ریال
 9. غرفه شماره (9) متراژ12مترمربع ازقرارماهیانه9.600.000 ریال
 10.  غرفه شماره (10) متراژ16مترمربع از قرار ماهیانه10.200.000 ریال
 11.  غرفه شماره (11) متراژ10 مترمربع از قرار ماهیانه9.600.000 ریال
 12.  غرفه شماره (12) متراژ4 مترمربع از قرار ماهیانه 9.600.000 ریال

متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسناد شرکت در مزایده به آدرس سایت شهرداری یزد www.yazd.ir مراجعه و ضمن پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره2091521000 تجارت در وجه شهرداری اسناد را از سایت اخذ و پیشنهاد قیمت شرکت در مزایده را در مهلت تعیین شده حداكثرتا پايان وقت اداري روز  یکشنبه  مورخ 1400/04/13 شامل پاكت سربسته محتوي  پاكت الف:  شامل سپرده تضميني و فیش خرید اسناد و پاكت ب: شامل پيشنهاد قيمت، به دبيرخانه حراست شهرداري يزد ـ  واقع در ميدان آزادي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

شرايط شركت درمزايده :

 1. پيشنهاددهندگان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده هر یک ازمغازه ها و یا غرفه ها را که 50.000.000 ريال مي باشد به صورت نقدي به حساب سپرده شهرداري به شماره 2091520071 بانك تجارت يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه شهرداري يزد ارائه نمايند.
 2. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي  مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آئين نامه مالي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 3. مدت زمان قرارداد سه سال مي باشد كه در پايان مدت قرارداد، مستأجر مكلف است مورد اجاره را بدون هيچ عذر و بهانه اي در زمان اتمام قرارداد تحويل نمايد در غير اين صورت به ازاء هر روز تأخير در تحويل مورد اجاره علاوه براجرت المثل مبلغ بیست ميليون ريال به عنوان جريمه محاسبه و دريافت مي گردد.
 4. در صورتيكه شهرداري پس از مدت قرارداد تصميم به واگذاري مجدد مغازه و یا غرفه مذكور را داشته باشد پس از اخذ نظر كارشناس رسمي و طي مراحل قانوني و انجام آگهي مزايده مجددا "ازطريق مزايده عمومي واگذار و شرايط براي شركت كنندگان در مزايده به صورت يكسان مي باشد و مستأجر قبلي هيچگونه امتيازي نسبت به ساير شركت كنندگان ندارد.
 5. به پيشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 6. شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
 7. برندگان مزايده مكلفند است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام شهرداري برای عقد قرارداد یک فقره ضمانتنامه بانكي (3ساله) به مبلغ سیصد میلیون ريال برای هریک از مغازه ها و یا غرفه ها  و یک برگ چک معتبر در وجه شهرداری یزد به مبلغ یک میلیارد ريال بابت حسن انجام تعهدات، پرداخت اجاره بهاء و تخلیه مغازه یا غرفه و همچنین تحویل کل چک های ماهیانه اجاره سه ساله در وجه شهرداری یزد اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و ارایه ضمانت نامه بانکی و چک ضمانت و یا تحویل چکهای اجاره سه ساله در مهلت تعیین شده مبلغ سپرده شرکت در مزایده افراد برنده ضبط و درصورت داشتن شرایط، نفر دوم  به عنوان برنده  مزایده اعلام خواهد شد.
 8. كليه هزينه هاي حفظ و نگهداري واحد تجاري و آب، برق، تلفن و ماليات و هر نوع حقوق دولتي ديگر به عهده مستأجر بوده و مستأجر بايد در زمان انقضاء قرارداد و هنگام تخليه، كليه مفاصا حساب هاي فوق را به شهرداري ارائه نمايد و چنانچه شهرداري به هر علت در هر زمان وجهي از اين بابت پرداخت نمايد حق مراجعه به مستأجر و درخواست استرداد آن را دارد.
 9. هزينه درج آگهي و هزينه هاي  متعلقه به عهده برندگان مزايده مي باشد.
 10.  مستأجر تحت هيچ عنوان حق واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد و چنانچه خلاف آن براي شهرداري احرازگردد اين قرارداد از طرف شهرداري فسخ شده تلقي و مستأجر مي بايست نسبت به تخليه مورد اجاره بدون هيچ گونه قيد و شرطي اقدام و موظف است خسارتي معادل دو ماه اجاره بهاء به موجر پرداخت كند.
 11.  با توجه به اينكه شهرداري در زمان تحويل مغازه و یا غرفه مذکور هيچ گونه وجهي وتحت هيچ عنوان از مستأجر دريافت ننموده لذا در پايان و يا هنگام فسخ قرارداد مستأجر حق مطالبه و در يافت هيچ گونه وجهي و تحت هيچ عنواني از جمله حق كسب و پيشه و سرقفلي و يا هرگونه حق متصوره ديگر را نخواهد داشت و چنانچه هرگونه خسارتي به مغازه یا غرفه مذكور وارد گردد پس از كارشناسي وجه مذكور از مستأجر دريافت خواهد شد.
 12. پيشنهادات واصله در ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 با حضور اعضاي كميسيون مزايده در دفتر كار معاونت مالي و اقتصادی شهرداري يزد باز و قرائت و تصميم گيري خواهد شد.  

        برای دریافت اسناد مزایده کلیک کنید.

                        مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد