مناقصه عمومی تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه نگهداری و تعمیر ماشین آلات شهرداری یزد

مناقصه عمومی تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه نگهداری و تعمیر ماشین آلات شهرداری یزدآگهي مناقصه عمومي

تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه نگهداری وتعمیر ماشین آلات شهرداری یزد

­­

 

 

 

 

موضوع مناقصه: تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه نگهداری و تعمیر ماشین آلات شهرداری یزد

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  100.000.000ریال مي­باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2052146669 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه شهرداری یزد و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات:  مبلغ  ضمانت  انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل  ده درصد مبلغ  قرارداد  مي­باشد.

نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال 1400 شهرداری یزد تعهد می­گردد.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1400/7/8 می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/7/25 می باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/7/26 در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد مفتوح مي­شود.

محل انجام كار: شهرداری یزد                                

 محل دريافت اسناد:

متقاضی می­بایست پس از پرداخت مبلغ خرید اسناد مناقصه، تصویر فیش پرداختی به همراه درخواست کتبی را به آدرس ایمیل edari@favayazd.ir ارسال نماید تا پس از تأیید فیش، اسناد مناقصه به آدرس ایمیل مورد نظر ارسال  گردد. جهت پیگیری درخواست و در صورت وجود سوال فنی، با شماره تلفنهای 03533134940-03533134941 تماس حاصل فرمائید.

 مبلغ خرید اسناد: مبلغ خرید اسناد 1.000.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2052146650 نزد بانك تجارت  به نام شهرداری یزد می­باشد.

شهرداری نسبت به استرداد وجه خرید اسناد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي­باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد