مناقصه عمومی ایمن سازی و نرده گذاری 1400

مناقصه عمومی ایمن سازی و نرده گذاری 1400آگهي مناقصه عمومي ایمن سازی و نرده گذاری 1400

 موضوع مناقصه: ایمن سازی و نرده گذاری 1400

 

 

 

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان    325.000.000  ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد  معادل   10درصد  مبلغ  قرارداد  مي باشد.

پیش پرداخت: شهرداری می تواند طبق آیین نامه معاملات مالی شهرداری ها نسبت به  پرداخت پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار اقدام  نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.

نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال   1400  شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1400/7/1 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه  مورخ 1400/7/18 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10 صبح روز دوشنبه  مورخ 1400/7/19 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار:   بلوارمدرس محدوده میدان نماز تا میدان آیت الله خاتمی                              

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد   750.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

  مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد