مزایده فروش 3000 تن انواع لاستیک مستعمل به صورت درهم

مزایده فروش 3000 تن انواع لاستیک مستعمل به صورت درهمآگهی مزایده عمومي
سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به فروش 3000 تن انواع لاستیک مستعمل به صورت درهم  که از سطح شهر جمع آوری و در محل کارخانه کمپوست واقع در کیلومتر 8 جاده سیمان آزادگان دپو شده اقدام نمايد. لذا متقاضیان واجد شرايط مي¬توانند حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت14:15)روز شنبه مورخ 13/09/1400جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني_كوچه دیهیمی_پلاک 10 و یا سایت شهرداری به آدرس www.yazd.ir  مراجعه نمايند . 
موضوع مزایده: فروش 3000 تن انواع لاستیک مستعمل(خودرو سبک و سنگین) به صورت درهم 
1.  قیمت پایه لاستيك فرسوده انواع خودرو به صورت درهم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری هر كيلوگرم 3120 – سه هزارو صد و بیست ريال
2.  متقاضيان مي بايست نسبت به بازديد از وضعيت استقرار لاستیکها در محل کارخانه کمپوست شهرداری  و بررسي میزان آنها اقدام نمايند . بديهي است  برنده مزايده ميبايست راساً و با هزينه خود نسبت به جمع آوري و حمل لاستيك ها اقدام نمايد.
3.  برنده مزایده موظف به انتقال و حمل لاستیک های فرسوده در اسرع وقت با هماهنگی ناظر از محل کارخانه کمپوست به هرجایگاه معرفی شده مورد تایید مراجع ذی صلاح می باشد.
تبصره : متقاضیان میبایست دارای دستگاه فرآوری لاستیکهای فرسوده بوده و مدارک آن را ضمیمه نماید .
تبصره : اخذ تاییدیه محل مناسب جهت تخلیه لاستیکهای مستعمل از مراجع ذیصلاح بعهده برنده مزایده میباشد.
4.  متقاضیان میبایست مبلغ 500.000.000 ریال( پانصد میلیون ریال) بابت سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337 بانك تجارت به نام شهرداری یزد اقدام نمایند.
5.  سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می¬ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
6.  به پیشنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7.  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
8.  مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/9/14
9.  محل تحویل مدارک : دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری واقع در میدان آزادی – طبقه اول
10.  زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 1400/9/15
11.  جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر شده است.