انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و ابنیه جایگاه های CNG یزد

انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و ابنیه جایگاه های CNG یزد«آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای »

موضوع مزایده:  انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و ابنیه جایگاه های CNG یزد

 

 

 

 

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: مبلغ ضمانت شركت در مزایده به صورت مقطوع به میزان  مندرج در جدول زیر مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي  (با اعتبار سه ماهه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

ردیف

نام جایگاه

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده

1

شهید دهقان

720.000.000 ریال

2

پایانه مسافربری و اتوبوسرانی

963.000.000 ریال

3

مهرآوران و شهید مدرس

522.000.000 ریال

4

دخمه

432.000.000 ریال

5

امام حسین (امام شهر)

504.000.000 ریال

6

کوثر

738.000.000 ریال

7

ولی عصر

450.000.000 ریال

8

شهید مدنی

378.000.000 ریال

9

آزاد شهر

288.000.000 ریال

 

 

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  10%  مبلغ پیشنهادی کل اجاره بهای 36 ماه به صورت ضمانت نامه بانکی یک ساله و قابل تمدید و تضمین حسن  نگهداری  تجهیزات و تاسیسات و ابنیه به صورت یک فقره ضمانت نامه بانکی یک ساله و قابل تمدید و یک فقره چک در وجه شهرداری یزد به شرح ذیل می باشد.

 

ردیف

نام جایگاه

مبلغ ضمانت نامه بانکی

مبلغ چک

1

شهید دهقان

10.000.000.000 ریال

100.000.000.000 ریال

2

پایانه مسافربری و اتوبوسرانی

15.000.000.000 ریال

200.000.000.000 ریال

3

مهرآوران و شهید مدرس

15.000.000.000 ریال

180.000.000.000 ریال

4

دخمه

7.000.000.000 ریال

80.000.000.000 ریال

5

امام حسین (امام شهر)

8.000.000.000 ریال

80.000.000.000 ریال

6

کوثر

8.000.000.000 ریال

100.000.000.000 ریال

7

ولی عصر

7.000.000.000 ریال

80.000.000.000 ریال

8

شهید مدنی

7.000.000.000 ریال

100.000.000.000 ریال

9

آزاد شهر

7.000.000.000 ریال

80.000.000.000 ریال

 

 

در صورت افزایش قیمت فروش گاز و یا سایر تغییرات مبلغ اجاره بها و مبلغ سپرده حسن انجام تعهدات و تضمین حسن نگهداری تجهیزات و تاسیسات و ابنیه افزایش خواهد یافت.

مهلت خريد و تحويل اسناد:  زمان فروش اسناد از تاريخ 1400/04/09 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/04/23 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11صبح روز پنج شنبه مورخ  1400/04/24 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: جایگاه های عرضه گاز CNG مزایده حاضر                                

 محل دريافت اسناد: سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir . تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir  اسناد را دریافت و مطالعه نمایند

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش 5.000.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

برای دریافت اسناد کلیک کنید.