نوبت دوم خرید تجهیزات آتش نشانی


 

 

 

 

 

 

 

 

    موضوع مناقصه: خرید تجهیزات آتش نشانی شامل مینی توربکس pok  یک دستگاه ،موتوربرق  هوندا المکس ژاپن10 kva   یک دستگاه،30 عدد سیلندر دستگاه  تنفسی  DRAGGER، دستگاه آپارات  زیگلر شیلنگ آتش نشانی یک دستگاه

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع 200/000/000 ریال      

مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2023052353 بانك تجارت يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

1)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10درصدمبلغ قرارداد مي باشد.

2)     نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال1398شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

     مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان خرید اسناد از تاريخ  98/05/08  لغایت 98/5/24 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه حراست شهرداری یزدتا پایان وقت اداری روزپنج شنبه  مورخ  98/5/24   مي باشد (آدرس :یزد- میدان آزادی-شهرداری یزد) و كليه پيشنهادات در ساعت15 :7 صبح روز شنبه   مورخ 98/5/26  در دفترریاست سازمان آتش نشانی   به آدرس یزد بلوار صابر یزدی-میدان شهید سلطان پناه مفتوح مي شود.

  محل تحویل تجهیزات  : شهر يزد-سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد                                

   محل دريافت اسناد: یزد- میدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی- امور قرارداد هاویا پایگاه اینترنتی سازمان آتش نشانی  یزد به نشانی .yazd.ir  125 ویا پایگاه اینترنتی شهرداری یزد به نشانی yazd.ir

   قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسنادجهت شرکت در مناقصه  به میزان 000/600 ریال

   به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2023039535 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

  به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك    شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

    تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  .yazd.ir  125  و یا   yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نموده سپس نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

   درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه  سازمان نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

   چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

   شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

   شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

درصورت تغییرات در اسناد ، صدور الحاقیه و یا تعویق در موعد تسلیم پیشنهادات حداکثر 72 ساعت قبل از روز تعیین شده جهت  تحویل پاکت ها از طریق سایت Yazd.ir 1250به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید. لذا شرکت کنندگان موظفند وب سایت آتش نشانی  شهرداری یزد را جهت اطلاع از آخرین تغییرات اسناد مناقصه بازدید نمایند.

   هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

آدرس کوتاه :