مزایده عمومی املاك شهرداري يزد


 

       
     
   
 

آگهي مزايده عمومي املاك شهرداري يزد

 

 

 

 

  شهرداري يزد به استناد بند يك صورتجلسه شماره81 مورخ 97/4/16 شوراي اسلامي شهردرنظردارد نسبت به فروش تعدادي از املاك قابل واگذاري با قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. متقاضيان مي توانند حداكثر تا مورخ 97/5/9 جهت اخذ اسناد شركت در مزايده به اداره املاك شهرداري مراجعه و تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/5/10  پيشنهادات خود را در پاكت سربسته محتوي الف ـ سپرده تضميني  ب ـ پيشنهاد قيمت به دبيرخانه حراست شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.

شرايط شركت درمزايده

1ـ پيشنهاددهندگان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را كه  (ده)10درصد از مبلغ قيمت پايه كارشناسي  ملك  مي باشد، نقدا به حساب جاري  2091520071 بانك تجارت در وجه شهرداري يزد واريز و يا به صورت ضمانت نامه بانكي، ذينفع شهرداري يزدارايه نمايند.

2 ـ سپرده نفرات اول و دوم تازمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابرماده 20 آئين نامه مالي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهدشد.

3 ـ به پيشنهادات مبهم، مشروط، فاقدسپرده وپ يشنهاداتي كه پس از انقضاي مهلت مقرر درآگهي دريافت شود ترتيب اثرداده نخواهدشد.

4 ـ شهرداري دررد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

5 ـ برنده مزايده مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام شهرداري  طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده مندرج درسایت شهرداری یزد برای هرملک نسبت به واريز وجه نقدی اعلام شده به حساب2091521000   شهرداري يزد نزد بانك تجارت اقدام و مابقي راطي شرایط اعلام شده پرداخت نماید.

6 ـ انتقال رسمي سند املاك داراي سند و يا صدور مبايعه نامه املاك قولنامه اي موكول به وصول كل اقساط است.

7 ـ پيشنهاد دهندگان محدوديتي جهت تعدادپيشنهادبراي املاك موجود درمزايده ندارند.

8-كليه هزينه ها اعم ازچاپ آگهي،ماليات، عوارضو هزينه نقل وانتقال و.... به عهده برنده مزايده مي باشد.

پيشنهادات واصله در ساعت11صبح روز پنج شنبه مورخ 97/5/11  با حضور اعضاي كميسيون مزايده در دفتركار معاونت اداري و مالي شهرداري يزد باز و قرائت و تصميم گيري خواهدشد.

اسناد مزایـده

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.