فروش انواع ضايعات فلزي و پلاستیکی و ملزومات چوبی موجود در انبار مركزي


آگهي مزايده عمومي

 

 

 

        شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به فروش انواع ضايعات فلزي و پلاستیکی و ملزومات چوبی موجود در انبار مركزي خود به صورت تفكيكي و بر مبنای  قيمت پايه كارشناسي اقدام نمايد.

       متقاضيان مي توانند حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  1398/4/12پيشنهادات خود را در پاكت سربسته محتوي پاكت (الف) شامل سپرده تضميني و پاكت (ب) شامل پيشنهاد قيمت به دبير خانه شهرداري واقع ‌در ميدان آزادي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

شرايط شركت در مزايده:

1- كليه ضايعات به صورت يكجا و كلي قابل فروش مي باشد و به پيشنهادهاي موردي ترتيب اثر داده نخواهد شد. بديهي است كليه هزينه هاي تفكيك، جا بجايي و بارگيري به عهده برنده مزايده مي باشد.

2- پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ ضمانت شركت در مزايده را كه مبلغ 100.000.000  ريال مي باشد نقدا به حساب شماره 2091520071 نزد بانك تجارت به نام سپرده شهرداري يزد واريز نمايند.

3- سپرده نفراول ودوم مزايده تا زمان انعقاد قرارداد فروش نزد شهرداري باقي خواهد ماند و چنانچه برنده اول ودوم حاضر به انجام معامله نشود برابر بند3 ماده 5 آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتي‌ كه‌ بعد از انقضاي ‌مهلت مقرر درآگهي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

6- برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام شهرداري نسبت به واريز كل مبلغ پيشنهادي به صورت نقد به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت اقدام نمايد.

7- کليه هزينه ها اعم از آگهي مزایده، ماليات، عوارض و غيرو به عهده برنده مزايده مي باشد.

8- پيشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1398/4/13 با حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداري باز، قرائت و تصميم گيري خواهد شد.

9- متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سایت شهرداری یزد به آدرس www.yazd.ir  و برای دریافت اسناد شرکت درمزایده به واحد اموال شهرداری یزد واقع درميدان آزادي مراجعه نمایند.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.