انجام كليه امور بهره‌برداري و نگهداشت و تعميرات تجهيزات و تأسيسات و ابنيه جايگاه‌هاي CNG


«آگهي مزایده عمومي دو مرحله ای»

 

 

 

موضوع مزایده: انجام كليه امور بهره‌برداري و نگهداشت و تعميرات تجهيزات و تأسيسات و  ابنيه جايگاه‌هاي CNG 1-  شهید دهقان  و پایانه مسافربری 2-  مهرآوران و دخمه 3-  شهید مدرس 4- امام حسین)ع) 5- کوثر 6-  اتوبوسرانی 7- ولی عصر(عج) 8- شهید مدنی 9- آزادشهر

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: مبلغ ضمانت شركت در مزایده به صورت مقطوع به میزان مندرج در جدول ذیل مي‌باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

ردیف

نام جایگاه

مبلغ ضمانت شرکت در مزایده

1

شهید دهقان و پایانه مسافربری

315/600/000 ریال

2

مهرآوران و دخمه

149/400/000ریال

3

شهید مدرس(ره)

282/000/000 ریال

4

امام حسین (ع)

228/000/000 ریال

5

کوثر

216/000/000 ریال

6

اتوبوسرانی

477/600/000  ریال

7

ولی عصر(عج)

148/200/000 ریال

8

شهید مدنی(ره)

144/000/000 ریال

9

آزادشهر

137/400/000 ریال

 

 

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  مبلغ پیشنهادی كل اجاره بهاي 24 ماهه جايگاه به صورت ضمانت نامه بانکی 2 ساله و قابل تمدید و تضمین حسن نگهداری تجهیزات و تأسیسات و ابنیه به صورت یک فقره  ضمانت نامه بانکی 2 ساله و قابل تمدید و یک فقره چک  در وجه شهرداری یزد  به شرح ذیل مي باشد:

ردیف

نام جایگاه

مبلغ ضمانت نامه بانکی

مبلغ چک

1

شهید دهقان و پایانه مسافربری

6/500/000/000 ریال

30/000/000/000 ریال

2

مهرآوران و دخمه

5/000/000/000 ریال

30/000/000/000 ریال

3

شهید مدرس (ره)

5/000/000/000 ریال

20/000/000/000 ریال

4

امام حسین(ع)

4/500/000/000 ریال

20/000/000/000 ریال

5

کوثر

4/000/000/000 ریال

20/000/000/000 ریال

6

اتوبوسرانی

6/000/000/000 ریال

20/000/000/000 ریال

7

ولی عصر(عج)

4/000/000/000 ریال

20/000/000/000 ریال

8

شهید مدنی(ره)

4/000/000/000 ریال

20/000/000/000 ریال

9

آزادشهر

4/000/000/000 ریال

20/000/000/000 ریال

 

 

در هر صورت افزایش قیمت فروش گاز  در هر زمان و يا ساير تغييرات مبلغ اجاره بها و مبلغ سپرده حسن انجام تعهدات و تضمین حسن نگهداری تجهیزات و تاسیسات و ابنیه افزايش خواهد يافت.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1397/08/24 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1397/9/11 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ1397/9/12 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: جایگاههای عرضه گاز CNG  سطح شهر یزد موضوع مزایده حاضر

محل دريافت اسناد: سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir  . تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir اسناد را دریافت ومطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قيمت اسناد: مبلغ فروش اسناد 1/200/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

اسناد مزایده

                                                                                                                                       مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.