گزارش تصویری "پویش شهر را قدم بزنیم" با حضور عزیزی شهردار شهر جهانی یزد و قمی عضو شورای اسلامی شهر در مسیر بلوار جمهوری

گزارش تصویری "پویش شهر را قدم بزنیم" با حضور عزیزی شهردار شهر جهانی یزد و قمی عضو شورای اسلامی شهر در مسیر بلوار جمهوری

.

آدرس کوتاه :