کرایه خودرو شهرداری مرکز ، مناطق و سازمانها


«آگهي تجدید مناقصه عمومي کرایه خودرو شهرداری مرکز، مناطق و سازمانها»

 

 

 

 

موضوع مناقصه: کرایه خودرو شهرداری مرکز ، مناطق و سازمانها

1)    مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  825.000.000  ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

2)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت حسن انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  ده درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

3)     نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1398 و1399  شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 98/7/10 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/7/24 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10صبح روز پنج شنبه مورخ 98/7/25 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد و درصورت مأموریت سراسر کشور                                

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت  yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.200.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.