واگذاری امور کنترل ساخت و سازها ـ شهرداری منطقه سه


آگهی مناقصه عمومی

مناقصه گذار: شهرداری یزد

موضوع مناقصه: واگذاری امور کنترل ساخت و سازها ـ شهرداری منطقه سه

 

 

 

 

مبلغ ونوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ اولیه برآورد 14/569/200/000  ریال (چهارده میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و دویست هزار ریال ) می باشد.

مبلغ سپرده:  750/000/000 ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب  2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر (با اعتبار سه ماه)  و یا اوراق مشارکت  بی نام باشد.  به سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد  به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، امضاء، مخدوش و بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت خرید و تحویل اسناد: فروش اسناد از روز پنجشنبه مورخ 1398/10/26 می باشد. ضمناً پس از خرید و بررسی اسناد مناقصه در صورت هرگونه سوال و ابهامی درخصوص اسناد مناقصه مذکور با شماره تلفن های 37252010 داخلی 326 آقای شبانی (شهرداری یزد) و 4-38203501 داخلی 265 آقای سلمانی (شهرداری منطقه سه یزد) تماس حاصل نمائید. تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری یزد واقعدر میدان آزادی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1398/11/13می باشد. کلیه پیشنهادات رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/11/14 مفتوح می گردد.

محل انجام کار: محدوده و حریم شهرداری منطقه سه یزد

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد با مراجعه به سایت yazd.ir    فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. در صورت عدم رعایت این بند، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1/000/000 ریال ( یک میلیون ریال) به صورت واریز نقدی به حساب جاری 2091521000 بانك تجارت شعبه شهرداري يزد می باشد.

·      متقاضيان مي بايست تجربه و توان فني و مالي لازم جهت ارائه خدمات در انجام كارداشته باشند و سوابق و مدارك  كارهاي انجام شده را پيوست نمايد.

·           مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

·      گواهینامه صلاحیت فعالیت شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

·           سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

·           هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اسناد مناقصه

     مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد     

آدرس کوتاه :