• چهارشنبه، ۵ تیر ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

نوبت دوم خرید لوازم و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و تجهیزات صعود وفرود از ارتفاع


«آگهي مناقصه عمومي  تک مرحله ای نوبت دوم خرید لوازم

و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و تجهیزات صعود وفرود از ارتفاع »

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه: خرید تجهیزات ایمنی وآتش نشانی و تجهیزات صعود و فرود از ارتفاع

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع جهت شرکت در مناقصه

خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی به میزان  393/900/000  ریال      

خرید تجهیزات صعود و فرود از ارتفاع به میزان190/112/500  ریال         

مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

  1. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10درصدمبلغ قرارداد مي باشد.
  2. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال1397شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ  97/10/12  می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/10/26  مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 9 صبح روزپنجشنبه مورخ 97/10/27  در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل تحویل : شهر يزد ـ سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری یزد                                 

 محل دريافت اسناد: یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری مرکز ـ  امور قرارداد ها و یا پایگاه اینترنتی شهرداری یزد به نشانی yazd.ir

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسنادجهت شرکت در مناقصه

خرید تجهیزات ایمنی وآتش نشانی به میزان 750/000  ریال

خرید تجهیزات صعود وفرود از ارتفاع به میزان 600/000 ریال

به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

آدرس کوتاه :

شهردار یزد در نخستین نشست سه شنبه های فرهنگی عنوان کرد: در عرصه فرهنگی تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا کتاب داشتن جای خود را به کتاب خواندن بدهد

شهردار یزد در نخستین نشست سه شنبه های فرهنگی با تاکید بر لزوم معرفی سرمایه های معنوی یزد به شهروندان، اظهار داشت: در عرصه فرهنگی تمام تلاش خود را...

۱۳۹۸/۰۴/۵ 84 بازدید