مناقصه محدود سازمان مدیریت پسماند تامین خودرو با راننده

مناقصه محدود سازمان مدیریت پسماند تامین خودرو با راننده

مناقصه محدود
سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه محدود با موضوع تامین خودرو به همراه راننده مورد نیاز خود اقدام نمايد . لذا خواهشمنداست در صورت تمایل پیشنهاد خود را با توجه به شرایط خصوصی مندرج در اسناد، طبق برنامه زمانبندی ذیل به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری واقع در میدان آزادی ساختمان مرکزی شهرداری یزد_ طبقه اول تحویل نمایند.
¬ مهلت دريافت اسناد از سازمان : تا پايان وقت اداري روز سه¬شنبه 19/01/1399
محل دریافت اسناد: دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند واقع در خیابان کاشانی-کوچه دیهیمی-پلاک 10
مهلت تحويل اسناد : تاساعت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 20/01/1399
تاريخ مفتوح نمودن پيشنهادات : رأس ساعت 10:00 صبح روز شنبه 23/01/1399  
 
شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است .
 
 
آدرس کوتاه :