مناقصه عمومی واگذاری حمل اموات درون شهری، برون شهری

مناقصه عمومی واگذاری حمل اموات درون شهری، برون شهری

 

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداري يزد

موضوع مناقصه : واگذاري حمل اموات درون­شهری، برون­شهری و حمل به محله و ...

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه 750،000،000 ريال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) مي­باشد كه می تواند به صورت واريز بحساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی در وجه شهرداری يزد يا ضمانتنامه بانکی معتبر ( با اعتبار سه ماه) يا  اوراق مشارکت بی نام در وجه حساب مذکور و يا چك تضمين شده بانكي مي­باشد.

مدت قرارداد: یک سال شمسی

قیمت و زمان فروش اسناد: خريد اسناد مناقصه از تاريخ 03/06/1399 لغايت 22/06/1399 مي­باشد. جهت دريافت اسناد مناقصه ضمن واريز مبلغ 750،000 ریال به حساب جاري 2022070889 بانك تجارت شعبه مرکزی و با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد مناقصه را دریافت و مطالعه نمایند. متقاضیان   می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: كليه پيشنهادات بايستي تا پايان وقت اداری روز ­شنبه مورخ 22/06/99 به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری مرکز تحويل گردد.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 12:00 روز یکشنبه 23/06/1399 در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . تلفن تماس1530، 2 - 36258000 - 035  داخلي 228

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

هزينه درج آگهي به برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

دانلود اسناد

 

نوبت اول : 03/06/99                                 نوبت دوم: 10/06/99

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.