مناقصه تأمین نیروی سازمان آرامستانها

مناقصه تأمین نیروی سازمان آرامستانها

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستانهای شهرداری یزد تا سقف 18 نفر

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 900،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 18،000،000،000 ریال( مي­باشد كه مي­تواند به صورت واريز به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد:  یکسال شمسی

محل انجام كار: يزد- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد  

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: مبلغ خرید اسناد 500،000 ريال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و مهلت فروش اسناد از تاریخ 21/06/98 لغایت 03/07/98 می­باشد. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 03/07/98  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 04/07/98، در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح    مي گردد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 2-36258000- 035

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نوبت اول: 14/06/98                                 نوبت دوم:

21/06/98

اسناد مناقصه

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.