مزایده فروش انواع سرشاخه

مزایده فروش انواع سرشاخه


مزایده فروش انواع سرشاخه

آگهي مزايده عمومی

سازمان مدیریت پسماند به نمایندگی از شهرداری یزد در نظر دارد با عنایت به دستور نامه شماره 991700427 مورخ 99/2/7 نسبت به فروش حدود 3000 تن انواع سرشاخه و کنده حاصل از هرس درختان سطح شهر به صورت درهم با قیمت پایه کارشناسی از قرار هرکیلو 800 (هشتصد) ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می­توانند ضمن هماهنگی جهت بازدید از موارد فوق ، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 99/3/19 جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده از دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند یا سایت شهرداری به آدرس www.yazd.ir  اقدام  و تا پایان  وقت اداری روز  سه­شنبه  مورخ 99/3/22  پیشنهادات خود را طی دو پاکت سربسته محتوی سپرده تضمینی (پاکت الف ) و پیشنهاد قیمت (پاکت ب) به دبیرخانه محرمانه اداره حراست شهرداری واقع در میدان آزادی ساختمان اصلی شهرداری _طبقه دوم تسلیم نمایند .

اسناد مزایده

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.