فروش 2000 تن انواع لاستیک مستعمل به صورت درهم

فروش 2000 تن انواع لاستیک مستعمل به صورت درهمآگهی مزایده عمومي
سازمان مديريت پسماند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به فروش 2000 تن انواع لاستیک مستعمل به صورت درهم  که از سطح شهر جمع آوری و در محل کارخانه کمپوست دپو شده است اقدام نمايد. لذا متقاضیان واجد شرايط مي¬توانند از تاریخ درج آگهی ( 99/6/22 ) حداكثر تا پایان وقت اداری (ساعت14:15)روز سه¬شنبه مورخ 99/7/01 جهت دریافت اسناد مزایده به امور دبیرخانه سازمان واقع در يزد_خيابان آيت ا... كاشاني_كوچه دیهیمی_پلاک 10 و یا سایت شهرداری به آدرس www.yazd.ir  مراجعه نمايند . 
موضوع مزایده: فروش 2000 تن انواع لاستیک مستعمل(خودرو سبک و سنگین) به صورت درهم  
1.  قیمت پایه لاستيك فرسوده انواع خودرو به صورت درهم طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری هر كيلوگرم 2200- دو هزار و دویست ريال
2.  متقاضيان مي بايست نسبت به بازديد و بررسي از وضعيت استقرار و میزان آنها اقدام نمايند . بديهي است  برنده مزايده مي بايست راساً و با هزينه خود نسبت به جمع آوري و حمل لاستيك ها اقدام نمايد.
3.  برنده مزایده موظف به انتقال و حمل لاستیک های فرسوده در اسرع وقت با هماهنگی ناظر از محل کارخانه کمپوست به هرجایگاه معرفی شده مورد تایید مراجع ذی صلاح می باشد.
تبصره : اخذ تاییدیه محل مناسب جهت تخلیه لاستیکهای مستعمل از مراجع ذیصلاح بعهده برنده مزایده میباشد.
4.  سازمان هیچگونه تعهدی در خصوص تامین مکان جهت بازیافت و فرآوری لاستیکها را نخواهد داشت .
5.  متقاضیان میبایست مبلغ 220.000.000 ریال(دویست و بیست میلیون ریال ریال)بابت سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانكي  و يا واریز وجه نقد به حساب جاري شماره 2023052337 بانك تجارت به نام شهرداری یزد اقدام نمایند
6.  سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می¬ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
7.  به پیشنهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8.  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
9.  مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/7/2
10.  محل تحویل مدارک : اداره حراست شهرداری واقع در میدان آزادی – طبقه اول- دبیرخانه محرمانه حراست
11.  زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10روز پنجشنبه مورخ 99/7/3
12.  جزئیات بیشتر در اسناد مزایده ذکر شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن : 03536232334 داخلی 107 تماس حاصل فرمائید.