فروش یک دستگاه خودرو لیلاند تانکر آب

فروش یک دستگاه خودرو لیلاند تانکر آب

« آگهي مزایده عمومي »

مزایده گزار : سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: مبلغ ضمانت شركت در مزایده به میزان 29،000،000 ریال (بیست و نه میلیون ریال) مي­باشد كه مي تواند بصورت واريز فیش نقدی بحساب 1/4722446/10 بانک رسالت در وجه سازمان آرامستانهای یزد و يا بصورت ضمانت­نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي­نام باشد.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي ، پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل دريافت اسناد:  یزد- انتهای خیابان امام خمینی(ره)- سازمان آرامستانهای یزد- ساختمان اداری

تمامی متقاضیان می­توانند با مراجعه به سایت www.yazd.ir  اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 به دبیرخانه حراست شهرداری یزد

زمان تشکیل جلسه مزایده و قرائت پیشنهادها: ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 95/12/19 در دفتر معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری یزد

جهت بازدید خودرو از تاریخ 1395/12/02  لغایت 1395/12/18 از ساعت 7:00 صبح الی 14:00 به پارکینگ ساختمان اداری سازمان آرامستانهای یزد مراجعه نمایند.

کلیه هزینه­ها اعم از چاپ آگهی، مالیات، عوارض و هزینه­های نقل وانتقال و...  به عهده برنده مزایده می­باشد.

متقاضيان مي­توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 2-36258000-035 حاصل فرمائيد.  

سازمان آرامستانها در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

 

نوبت اول :  1395/12/01                    نوبت دوم:  1395/12/08

 

 

بسمه تعالي

سند مزایده

الف)مشخصات خودرو:

ردیف

نوع کاربری

تیپ

رنگ خودرو

سیستم

مدل

شماره انتظامی

جزئیات

قیمت کارشناسی(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال)

قیمت کل پیشنهادی به عدد(ریال)

1

آبرسانی فضای سبز

سوپر کمت

نارنجی متالیک

لیلاند

1367

676ج27-54

پمپ

290،000،000

29،000،000

 

قیمت کل پیشنهادی به حروف :

قیمت کل پیشنهادی به اضافه 9% مالیات و عوارض برارزش افزوده به حروف :

 

ب) شرایط شرکت درمزایده:  

 1. پیشنهاد دهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مزایده مبلغ مربوطه را طبق جدول فوق بصورت ضمانت­نامه بانکی و یا واریز فیش نقدی به حساب سپرده سازمان به جاری شماره 1047224461 نزد بانک رسالت در وجه سازمان آرامستانهای یزد ارائه نمایند.
 2. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی مانده و چنانچه برنده اول یا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده20 آیین­نامه معاملات شهرداریها سپرده مربوطه به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 3. به پیشنهادات مبهم و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4. سازمان آرامستانهای شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 5. برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام سازمان نسبت به واریز مبلغ کل خودرو به حساب جاری شماره 2022070889 بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد اقدام نماید.
 6. کلیه هزینه­ها اعم از چاپ آگهی، مالیات، عوارض و هزینه­های نقل وانتقال و...  به عهده برنده مزایده می­باشد.
 7. به مبلغ پیشنهادی 9% مالیات و عوارض برارزش افزوده اضافه و از خریدار دریافت می­گردد.
 8. متقاضیان می­توانند حداکثر تا ساعت13:00 روز چهارشنبه مورخ 18/12/1395 نسبت به ارسال پیشنهادات خود به صورت یک پاکت سربسته محتوی پاکت (الف): شامل ضمانتنامه و پاکت (ب): شامل یک برگ پیشنهاد قیمت (برگه مذکور) را به دبیرخانه حراست شهرداری یزد تحویل و رسید دریافت نمایند.
 9. زمان بازگشائی پاکتهای مزایده ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 19/12/95 در دفتر معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری یزد می­باشد.
 10. شرکت­کنندگان می­توانند جهت بازدید خودرو از تاریخ 02/12/1395 لغایت 18/12/1395 از ساعت 7:00 صبح الی 14:00 به پارکینگ ساختمان اداری سازمان آرامستانهای یزد مراجعه نمایند.
 11.  درصورت شرکت افراد حقوقی در مزایده ارائه تصویرآخرین تغییرات شرکت که مشخص­کننده صاحبان امضا جهت اوراق تعهدآور می­باشد در پاکت ب الزامی می­باشد.                             
 12.  تحویل خودرو و انتقال سند رسمی پس از وصول کل مبلغ انجام خواهد شد.

 

 

 

         اینجانب ...............................................  نرخ پیشنهادی خود را به مبلغ ......................................  ریال ( به حروف: ........................................................................................................................................ ریال ) طبق جدول فوق اعلام و شرایط شرکت در مزایده را تأیید می­نمایم.

 

امضاء

آدرس  و  شماره تلفن  و موبایل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.