سازمان حمل و نقل بار و مسافر درخصوص تبلیغات


مزایده عمومی

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در نظر دارد بهره برداری از تبلیغات شیشه عقب و دوطرف عقب اتوبوس (لچکی) 130 دستگاه اتوبوس و همچنین 6 عدد تابلو تبلیغاتی پایانه میدان جانباز و 2 عدد تابلو تبلیغاتی ایستگاههای مکانیزه خیابان کاشانی و بلوار طالقانی سازمان به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان میتوانند پیشنهادات خود را ضمن رعایت موارد ذیل و ملاحظه قیمت پایه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  17/07/1398 در سه پاکت سربسته محتوی پاکت الف : شامل تضمین بانکی ، پاکت ب : کپی اسناد و مدارک و مجوزات کانون برابر اصل شده ( پروانه ارشاد و مجوز اصناف ) ، پاکت ج : شامل پیشنهاد قیمت به حراست سازمان واقع در سازمان حمل و نقل بار و مسافر تسلیم و رسید دریافت نمایند.

الف ) مشخصات

 

ردیف

شرح

قیمت پایه کارشناسی  ماهیانه (ريال)

قیمت پایه کارشناسی سالیانه (ریال)

ضمانت شرکت در مزایده (ريال)

 

1

تبلیغات شیشه عقب و دوطرف عقب اتوبوس (لچکی) 130 دستگاه اتوبوس سازمان

273.000.000

3.276.000.000

165.000.000

 
 

2

دوعدد تابلو تبلیغات ایستگاه مکانیزه (خیابان کاشانی و بلوار طالقانی)

30.000.000

 

360.000.000

20.000.000

 
 

3

6 عدد تابلو تبلیغات پایانه میدان جانباز

 

282.000.000

3.384.000.000

170.000.000

 
 
 

 

ب ) شرایط مزایده

1-     پیشنهاد دهندگان می بایست جهت شرکت در مزایده مبلغ ضمانت را طبق جدول فوق ، ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا مبلغ ضمانت را نقدا به حساب سپرده 2001135875 بانک تجارت در وجه سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند .

2-     سپرده نفر اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و چنانچه برنده اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده مربوطه به نفع سازمان ضبط خواهد شد و افراد مذکور حق هیچگونه اعتراضی را در هیچ مرجعی نخواهند داشت .

3-     مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت یک سال می باشد . متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را دراین خصوص نخواهند داشت.

4-     سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

5-     به پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد ضمانت نامه معتبر و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر تحویل داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6-      برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ نتایج ( به استثنای ایام تعطیل ) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد . بدیهی است سازمان در زمان عقد قرارداد تضمین کافی در جهت وصول کل وجوه قرارداد را دریافت خواهد نمود .

7-     اولویت با کانون تبلیغاتی میباشد که در هر دو مورد مزایده شرکت نماید و در صورت تمایل امکان تبدیل تبلیغات شیشه عقب به تمام بدنه به نسبت قیمت وجود دارد .

8-     شرایط پیش بینی نشده هنگام عقد قرارداد اضافه می گردد .

9-     هزینه درج آگهی ، کارشناسی و کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد .

10- مالیات بر ارزش افزوده به عهده بهره بردار بوده که هنگام عقد قرارداد به قیمت اعلامی از سوی کانون تبلیغاتی اضافه میگردد .

11- متقاضیان میبایست جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ فروش اسناد را به حساب 2006493540 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی بنام سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد واریز نمایند و یا با مراجعه به سازمان نسبت به پرداخت وجه از طریق دستگاه کارتخوان (pos فروشگاهی) اقدام نمایند .

12- دریافت و قبول پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 بوده و پیشنهادات واصله در ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 با حضور اعضای کمیسیون در محل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد باز و قرائت و تصمیم گیری خواهد شد .

13- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج و به متقاضیان ارائه خواهد شد .

متقاضیان میتوانندجهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد به روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به نشانی : میدان صنعت ، ابتدای بلوار شهید دهقان ، جنب پمپ گاز CNG مراجعه و یا با شماره تلفن 3-37200401-035 داخلی 233 تماس حاصل نمایید .

آدرس کوتاه :