تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان و برنامه تفصیلی مدیریت پسماند


«آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای تهیه طرح جامع مدیریت پسماند»

 

 

موضوع مناقصه: تهیه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان و  برنامه تفصیلی  مدیریت پسماند  منطقه ای منطبق با شرح خدمات ابلاغی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

1)    مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  300.000.000 ریال  مي باشد كه مي‌تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

2)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي‌باشد.

3)     نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1398 شهرداری یزد تامین اعتبار می‌شود.

4)   مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 98/10/18 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/06 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10روز دوشنبه مورخ 98/11/07 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

5)     محل انجام كار: سطح شهرستان يزد ـ یزد، زارچ، شاهدیه، حمیدیا، بخشداری مرکزی، بخشداری زارچ (اله آباد، محمد آباد)

6)     محل دريافت اسناد: وب سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir

تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir.  اسناد را دریافت ومطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

7)   قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 750/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

8)   به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9)     چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

10)  شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

11)  شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

12)  هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 

آدرس کوتاه :