تعیین اجاره برای غرفه های شهرداری در خیابان امام خمینی(ره)

تعیین اجاره برای غرفه های شهرداری در خیابان امام خمینی(ره)آگهی مزايده عمومي

 

 

    شهرداري يزد در نظر دارد تعداد6باب مغازه واقع درسطح شهر و 12باب غرفه عرضه صنایع دستی واقع در خيابان امام خميني (ره)شمالی پشت امامزاده شاهزاده فاضل (س) را با توجه به نقشه تفکیکی به رسم اجاره و به مدت 3 سال که اجاره سال اول براساس قيمت پايه كارشناسي و از طریق مزایده عمومی تعیین و برای سالهای دوم و سوم با20درصد افزایش نسبت به مبلغ اجاره قبل محاسبه می گردد واگذار نماید.

قیمت پایه کارشناسی سال اول:  

1-     مغازه بزرگ هایپرمارکت خیابان مهدی(عج) جنب ساختمان بهزیستی از قرار ماهیانه102.000.000 ریال

2-     مغازه همکف جنب میدان مهدیه کنارداروخانه دکترامامزاده ای از قرار ماهیانه25.000.000 ریال

3-     مغازه زیرزمین جنب میدان مهدیه کنارداروخانه دکترامامزاده ای از قرار ماهیانه12.000.000ریال

4-     مغازه قصابی واقع درخیابان مهدی(عج) ازقرارماهیانه10.000.000ریال

5-     مغازه شیلات سابق درخیابان مهدی(عج) شامل 3 دهنه متصل به هم از قرار ماهیانه25.000.000 ریال

6-     مغازه حرازی فروشی خیابان امام خمینی(ره) از قرار ماهیانه 22.000.000 ریال

 

1-     غرفه شماره (1 ) متراژ5 مترمربع ماهيانه 8.000.000 ریال

2-     غرفه شماره (2) متراژ8 مترمربع ازقرارماهیانه ماهيانه 8.000.000ریال

3-     غرفه شماره(3 ) متراژ6 مترمربع ازقرارماهیانه8.000.000 ریال

4-     غرفه شماره (4)  متراژ5 مترمربع 7.000.000 ریال

5-     غرفه شماره (5)متراژ6 مترمربع  ازقرارماهیانه7.000.000 ریال

6-     غرفه شماره ( 6) متراژ12مترمربع ازقرارماهیانه8.000.000 ریال

7-     غرفه شماره (7) (زیرزمین) متراژ9مترمربع ازقرارماهیانه3.500.000 ریال

8-     غرفه شماره (8) (زیرزمین) متراژ7مترمربع ازقرارماهیانه3.500.000 ریال

9-     غرفه شماره (9) متراژ12مترمربع ازقرارماهیانه8.000.000 ریال

10-  غرفه شماره (10) متراژ16مترمربع ازقرارماهیانه8.500.000 ریال

11-  غرفه شماره (11) متراژ10مترمربع ازقرارماهیانه8.000.000 ریال

12-  غرفه شماره (12) متراژ4مترمربع ازقرارماهیانه 8.000.000 ریال

متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسناد شرکت در مزایده به آدرس سایت شهرداری یزد www.yazd.ir مراجعه و ضمن پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال به حساب شماره2091521000 تجارت در وجه شهرداری اسناد را از سایت اخذ و پیشنهاد قیمت شرکت در مزایده را در مهلت تعیین شده حداكثرتا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 99/10/21 شامل پاكت سربسته محتوي  پاكت الف:  شامل سپرده تضميني و فیش خرید اسناد و پاكت ب: شامل پيشنهاد قيمت، به دبير خانه حراست شهرداري يزد ـ  واقع در ميدان آزادي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

شرايط شركت درمزايده :

1-     پيشنهاددهندگان مي بايست مبلغ سپرده شركت در مزايده را كه مبلغ 62.000.000 ریال صرفا برای مغازه بزرگ هایپرمارکت خیابان مهدی و مبلغ15.000.000ريال برای سپرده شرکت در مزایده سایر مغازه ها و غرفه ها مي باشد را به صورت نقدي به حساب سپرده شهرداري به شماره 2091520071 بانك تجارت يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه شهرداري يزد ارائه نمايند.

2-     سپرده نفرات اول و دوم تازمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي  مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آئين نامه مالي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3-     مدت زمان قرارداد سه سال مي باشد كه در پايان مدت قرارداد، مستأجر مكلف است مورد اجاره را بدون هيچ عذر و بهانه اي در زمان اتمام قرارداد تحويل نمايد در غير اين صورت به ازاء هر روز تأخير در تحويل مورد اجاره علاوه براجرت المثل مبلغ سه ميليون ريال به عنوان جريمه محاسبه و دريافت مي گردد.

4-     در صورتيكه شهرداري پس از مدت قرارداد تصميم به واگذاري مجدد مغازه و یا غرفه مذكور را داشته باشد پس از اخذ نظر كارشناس رسمي و طي مراحل قانوني و انجام آگهي مزايده مجددا "ازطريق مزايده عمومي واگذار و شرايط براي شركت كنندگان در مزايده به صورت يكسان مي باشد و مستأجر قبلي هيچگونه امتيازي نسبت به ساير شركت كنندگان ندارد.

5-     به پيشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-     شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است.

7-     برندگان مزايده مكلفند است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام شهرداري برای عقد قرارداد یک فقره ضمانتنامه بانكي به مبلغ یک میلیارد ریال برای مغازه بزرگ هایپرمارکت خیابان مهدی و مبلغ سیصد میلیون ريال برای سایر مغازه هاوغرفه ها به مدت3 سال برای حسن انجام تعهدات و وصول اجاره بهاء و یک برگ چک معتبردر وجه شهرداری یزد به مبلغ یک میلیارد ريال بابت تخلیه هرمغازه و یا غرفه و همچنین تحویل کل چک های ماهیانه اجاره 3 ساله در وجه شهرداری یزد اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و ارایه ضمانت نامه بانکی و چک ضمانت و یا تحویل چکهای اجاره 3 ساله در مهلت تعیین شده مبلغ سپرده شرکت در مزایده افراد برنده ضبط و درصورت داشتن شرایط، نفر دوم  به عنوان برنده  مزایده اعلام خواهد شد.

8-     كليه هزينه هاي حفظ و نگهداري واحد تجاري و آب، برق، تلفن و ماليات و هر نوع حقوق دولتي ديگر به عهده مستأجر بوده و مستأجر بايد در زمان انقضاء قرارداد و هنگام تخليه، كليه مفاصا حساب هاي فوق را به شهرداري ارائه نمايد و چنانچه شهرداري به هر علت در هر زمان وجهي از اين بابت پرداخت نمايد حق مراجعه به مستأجر و درخواست استرداد آن را دارد.

9-     هزينه درج آگهي و هزينه هاي  متعلقه به عهده برندگان مزايده مي باشد.

10-  مستأجر تحت هيچ عنوان حق واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد و چنانچه خلاف آن براي شهرداري احرازگردد اين قرارداد از طرف شهرداري فسخ شده تلقي و مستأجر مي بايست نسبت به تخليه مورد اجاره بدون هيچ گونه قيد و شرطي اقدام و موظف است خسارتي معادل دو ماه اجاره بهاء به موجر پرداخت كند.

11-  با توجه به اينكه شهرداري در زمان تحويل مغازه و یا غرفه مذکور هيچ گونه وجهي وتحت هيچ عنوان از مستأجر دريافت ننموده لذا در پايان و يا هنگام فسخ قرارداد مستأجر حق مطالبه و در يافت هيچ گونه وجهي و تحت هيچ عنواني از جمله حق كسب و پيشه و سرقفلي و يا هرگونه حق متصوره ديگر را نخواهد داشت و چنانچه هرگونه خسارتي به مغازه یا غرفه مذكور وارد گردد پس از كارشناسي وجه مذكور از مستأجر دريافت خواهد شد.

12-   پيشنهادات واصله در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 99/10/22 با حضور اعضاي كميسيون مزايده در دفتر كار معاونت مالي و اقتصادی شهرداري يزد باز و قرائت و تصميم گيري خواهد شد.         

اسناد مزایده  

                                                                                                      مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد