تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستانهای شهرداری یزد


مناقصه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آرامستان های شهرداری یزد

 

مناقصه گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

 

 

 

 

موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آرامستانهای شهرداری یزد 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 1،750،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 35،000،000،000 ریال( مي­باشد كه مي­تواند به صورت واريز به حساب شماره 2090410817 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی یزد و يا به صورت ضمانت­نامه بانكي (با اعتبار سه ماه) در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد:  یک سال شمسی

محل انجام كار: يزد- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد  

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

قیمت و زمان فروش اسناد: خريد اسناد مناقصه از تاريخ 99/10/13 لغایت 23/10/99 مي­باشد. جهت دريافت اسناد مناقصه ضمن واريز مبلغ 750،000 ریال به حساب جاري 2022070889 بانك تجارت شعبه مرکزی و با مراجعه به سایت www.yazd.ir ، اسناد مناقصه را دریافت و مطالعه نمایند. متقاضیان می­بایست فیش خرید اسناد را در پاکت (الف) قرار دهند.

زمان و محل تحویل پیشنهادات: متقاضیان می­توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 99/10/23  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه محرمانه حراست شهرداری یزد تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 روز چهارشنبه  مورخ 99/10/24، در دفتر معاون خدمات شهری شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 2-36258000- 035

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

 

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد  

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.