تامین نیروی انسانی فضای سبز شهریزد


«آگهي مناقصه عمومي (مرحله دوم)»

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی فضای سبز شهریزد

 

 

 

 

1)     مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان18.665.000.000 ریال مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد .

2)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل  10درصد  مبلغ قرارداد مي باشد.

3)     نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  98و99  شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

4)    مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 98/10/11 می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 98/10/29 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  11صبح روزدوشنبه مورخ 98/10/30 در دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

5)     محل انجام كار: شهر يزد                                

6)     محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ امور قراردادها

7)    قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 750.000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

آدرس کوتاه :