تأمین نیروی انسانی شهرداری مرکز، مناطق و سازمان حمل و نقل بار و مسافر


«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای تأمين نيروي انساني شهرداري مركز و مناطق و سازمان حمل و نقل بار و مسافر »

 

 

 

 

 

1)     مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 2.055.000.000  ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

2)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت حسن انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

3)     نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  98 و 99 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 98/6/13 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/6/31 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/7/1 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهرداری مرکز، مناطق ، سازمان حمل و نقل بار و مسافر                             

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت  yazd.irفرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.500.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

اسناد مناقصه

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.