تأسيسات و ابنيه جايگاه‌هاي CNG مهرآوران و دخمه


آگهي مزایده عمومي دو مرحله ای»

انجام كليه امور بهره‌برداري و نگهداشت و تعميرات تجهيزات و

تأسيسات و ابنيه جايگاه‌هاي CNG  مهرآوران و دخمه

 

 

1ـ موضوع مزایده: انجام كليه امور بهره‌برداري و نگهداشت و تعميرات تجهيزات و تأسيسات و ابنيه جايگاه‌هاي CNG  مهرآوران و دخمه.

2ـ مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: مبلغ ضمانت شركت در مزایده به صورت مقطوع به میزان مندرج در جدول ذیل مي‌باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

ـ مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (جایگاه مهرآوران و دخمه) :  72.172.106 ریال ( هفتاد و دو میلیون و 172 هزار و 106 ریال )

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل ۱۰%  مبلغ پیشنهادی كل اجاره بهاي 12 ماهه جايگاه به صورت ضمانت نامه بانکی یک ساله و قابل تمدید و تضمین حسن نگهداری تجهیزات وتأسیسات و ابنیه به صورت یک فقره  ضمانت نامه بانکی یک ساله  و قابل تمدید و یک فقره چک در وجه شهرداری یزد  به شرح ذیل           مي باشد...

ـ مبلغ ضمانت نامه بانکی (جایگاه مهرآوران و دخمه):   5.000.000.000 ریال (پنج میلیارد ریال) و مبلغ چک:  30.000.000.000 ریال (30 میلیارد ریال)

در هر صورت افزایش قیمت فروش گاز  در هر زمان و يا ساير تغييرات مبلغ اجاره بها و مبلغ سپرده حسن انجام تعهدات و تضمین حسن نگهداری تجهیزات و تأسیسات و ابنیه افزايش خواهد يافت.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 98/7/11 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 28/7/98 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 98/7/29  در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: جایگاههای عرضه گاز CNG  مهرآوران و دخمه موضوع مزایده حاضر.

محل دريافت اسناد: سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir  . تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir اسناد را دریافت ومطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 400.000ریال (400 هزار ریال) به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

اسناد مزایده

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.