برون سپاری اجرائیات منطقه یک شهرداری


آگهی مناقصه عمومی

برون سپاری اجرائیات منطقه یک شهرداری 

 

مناقصه گذار: شهرداری یزد

موضوع مناقصه: برون سپاری اجرائیات منطقه یک شهرداری 

 

 

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ اولیه برآورد 20.950.300.000 ریال (بیست میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون و سیصد هزار ریال) می باشد.

مبلغ سپرده: 1.050.000.000 ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال) می باشد که می تواند به صورت واریز وجه نقد به حساب2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر (با اعتبار سه ماه)  و یا اوراق مشارکت  بی نام باشد. به سپرده های مخدوش و کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد  به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، امضاء، مخدوش و بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهلت خرید و تحویل اسناد: فروش اسناد از تاریخ  1398/11/07 می باشد.

تاریخ تسلیم پیشنهادات به دبیرخانه حراست شهرداری یزد واقعدر میدان آزادی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/11/20 می باشد و کلیه پیشنهادات رأس ساعت 10 روز  دوشنبه مورخ 98/11/21 مفتوح می گردد.

محل انجام کار: شهر یزد

محل دریافت اسناد: تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد با مراجعه به سایت yazd.ir    فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. در صورت عدم رعایت این بند، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) به صورت واریز نقدی به حساب جاری 2091521000 بانك تجارت شعبه شهرداري يزد

متقاضيان مي بايست تجربه و توان فني و مالي لازم جهت ارائه خدمات در انجام كارداشته باشند و سوابق و مدارك  كارهاي انجام شده را پيوست نمايد.

تأییدیه نیروی انتظامی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اسناد مناقصه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :