ایمن سازی و نرده گذاری رفوژ میانی معابر


«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

 

lوضوع مناقصه: ایمن سازی و نرده گذاری رفوژ میانی معابر

 

 

 

 

 مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 226.500.000 ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10%  مبلغ قرارداد مي باشد.

پیش پرداخت: مطابق آیین نامه معاملات مالی شهرداری مراکز استان ها، شهرداری نسبت به پرداخت پیش پرداخت اقدام خواهد نمود.

نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال  1399  شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 99/10/10 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت  10صبح روز پنجشنبه  مورخ 99/10/25 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

مبلغ فروش  اسناد: مبلغ فروش اسناد 600.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

                                                                                                      مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.