آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری یزد

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری یزدآگهی مزایده عمومی املاک شهرداری یزد

 

 

 

 

 

 

شهرداری یزد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 186 مورخ 98/7/3شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از املاک قابل واگذاری با قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 98/9/30جهت اخذ اسناد شرکت در مزایده به اداره املاک شهرداری مراجعه و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/10/1پیشنهادات خود را در پاکت سربسته محتوی الف) سپرده تضمینی  ب) پیشنهاد قیمت، به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.

شرایط شرکت در مزایده

1-     پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را که 10 درصد مبالغ تعیین شده برای هر ملک می باشد، نقداً به حساب جاری 2091520071 بانک تجارت در وجه شهرداری یزد واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی، ذینفع شهرداری یزد ارایه نمایند.

2-    سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی مانده چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده مربوطه به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3-   به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-    شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-    برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام شهرداری طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده، مندرج در سایت شهرداری یزد به آدرس www.yazd.ir  برای هر ملک نسبت به واریز وجه نقدی اعلام شده به حساب 2091521000 شهرداری یزد نزد بانک تجارت اقدام و مابقی را طی شرایط اعلام شده پرداخت نماید.

6-    انتقال رسمی سند املاک دارای سند و یا صدور مبایعه نامه املاک موکول به وصول کل اقساط است.

7-    پیشنهاد دهندگان محدودیتی جهت تعداد پیشنهاد برای املاک موجود در مزایده ندارند.

8-   کلیه هزینه ها اعم از چاپ آگهی، مالیات، عوارض و هزینه نقل و انتقال و ... به عهده برنده مزایده می باشد.

پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/2 با حضور اعضای کمیسیون مزایده در دفتر کار معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح، قرائت و تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.

لینک دانلود اسناد مزایده

 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.