انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات وتاسیسات وابنیه جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده سوخت( CNG) بنام اتوبوسرانی به صورت اجاره یک ساله

انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات وتاسیسات وابنیه جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده سوخت( CNG) بنام اتوبوسرانی به صورت اجاره یک ساله

 آگهي مزایده عمومي

 

 

موضوع مزایده:  انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت  و تعمیرات تجهیزات وتاسیسات وابنیه  جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده سوخت( CNG)  بنام اتوبوسرانی به صورت اجاره یک ساله

  1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: مبلغ ضمانت شركت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه کل اجاره بهای کارشناسی 12ماهه جايگاه مي باشد كه مي تواند بصورت واريز بحساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور با مدت اعتبار 3 ماهه و يا اوراق مشاركت بي نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10%  مبلغ پیشنهادی كل اجاره بهاي 12 ماهه جايگاه بصورت ضمانت نامه بانکی یکساله و قابل تمدید و تضمین حسن نگهداری تجهیزات وتاسیسات و ابنیه به صورت 4.000.000.000 ریال ( چهار میلیارد ریال ) ضمانت نامه بانکی یکساله و قابل تمدید و یک فقره چک به مبلغ 15.000.000.000 ریال ( پانزده میلیارد ریال ) در وجه شهرداری یزد مي باشد.

در هر صورت افزایش قیمت فروش گاز  در هر زمان و يا ساير تغييرات مبلغ اجاره بها و مبلغ سپرده حسن انجام تعهدات و تضمین حسن نگهداری تجهیزات و تاسیسات و ابنیه افزايش خواهد يافت.

مزایده عمومی به صورت دو مرحله ای همراه با ارزیابی فنی و مالی برگزار می گردد که جهت بررسی آنالیزهای پیشنهادی شرکت کنندگان، پیشنهادات مالی به کمیسیون فنی و بازرگانی ارجاع می گردد.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 23/05/1396 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 06/06/1396 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روز دوشنبه  مورخ 606/06/1396در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

محل انجام كار : شهر يزد                                 

محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ امور قراردادها

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 600 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت 

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد آناليز قيمت، امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه،شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد.

اسناد مزایده

 

                                                                                             مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداري يزد

آدرس کوتاه :