انجام امور دبیرخانه شورای شهر، شهرداری مرکز، مناطق، سازمان ها و امور مالیات بر ارزش افزوده


«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

 

 

 

 

 

1)     مبلغ برآورد مناقصه :     9/150/000/000  ریال  (نه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال)

2)    مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 457/500/000 ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

3)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ده درصد  مبلغ قرارداد مي باشد.

4)   پیش پرداخت: شهرداری می تواند 25 درصد مبلغ كل قرارداد را  به عنوان پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.

5)     نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1398 شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

6)   مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 98/4/11 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  98/4/26 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/4/27 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

7)     محل انجام كار: شهر يزد                                

8)   محل دريافت اسناد: سایت شهرداری یزد به نشانی yazd.ir.www

9)   قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1/200/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

10)به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

11)تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir  فرم پیش خرید اسناد را دریافت  و مطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداداین وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

12)چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

13)شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

14)شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

15)هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

اسناد مناقصه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

 

آدرس کوتاه :