احداث ساختمان اداری منطقه 4 شهرداری یزد

احداث ساختمان اداری منطقه 4 شهرداری یزد«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای »

موضوع مناقصه:  احداث ساختمان اداری منطقه 4 شهرداری یزد

 

 

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  830.070.000 ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد  معادل  10 درصد  مبلغ  قرارداد  مي باشد.

پیش پرداخت:  پس از انعقاد قرارداد کارفرما می تواند نسبت به پرداخت  پيش پرداخت  به پیمانکار طبق آیین نامه معاملات مالی شهرداری در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي اقدام نموده و در هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.

نحوه تأمین اعتبار پروژه: پروژه از محل بودجه سال   1399   شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 99/12/2 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ  99/12/14 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11 صبح روز پنج شنبه  مورخ 99/12/14 در دفتر معاونت مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: بلوار شهید دهقان ـ داخل پارکینگ خالی سازمان حمل و نقل                              

 محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند.

درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد   1.200.000ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

برای دریافت اسناد کلیک کنید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.