اجاره مکان جهت استقرار غرفه فروش گل و گلاب و .... واقع در ورودیهای سازمان آرامستانها (خلدبرین)

اجاره مکان جهت استقرار غرفه فروش گل و گلاب و .... واقع در ورودیهای سازمان آرامستانها (خلدبرین)« آگهي مزایده عمومي »

مزایده گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

 

 

 

 

موضوع مزایده: اجاره مکان جهت استقرار غرفه فروش گل و گلاب و .... واقع در ورودیهای سازمان آرامستانها (خلدبرین)

زمان توزیع اسناد: از تاریخ 1400/9/13 لغایت 1400/9/30

محل دریافت اسناد: شهر یزد- انتهای خیابان امام خمینی(ره)- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد(خلدبرین)- ساختمان اداری

(مراجعه به سایت www.yazd.ir )

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:  متقاضیان می­توانند تا ساعت 13:00 روز سه شنبه 1400/9/30  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه حراست شهرداری یزد  تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/10/1، در دفتر ریاست  سازمان مدیریت آرامستانهای  شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . شماره تماس 3-36258002- 035

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به نسبت به عهده برنده­های مزایده مي­باشد.

        نوبت اول : 1400/9/10                                    نوبت دوم :1400/9/17

برای دریافت اسناد کلیک کنید.