اجاره مغازه سنگ­فروشی و اجاره مکان جهت استقرار غرفه فروش گل و گلاب و .... واقع در ورودیهای سازمان آرامستانها (خلدبرین)

اجاره مغازه سنگ­فروشی و اجاره مکان جهت استقرار غرفه فروش گل و گلاب و .... واقع در ورودیهای سازمان آرامستانها (خلدبرین)

« آگهي مزایده عمومي »

 

مزایده گزار : سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد

موضوع مزایده: اجاره مغازه سنگ­فروشی و اجاره مکان جهت استقرار غرفه فروش گل و گلاب و .... واقع در ورودیهای سازمان آرامستانها (خلدبرین)

زمان توزیع اسناد: از تاریخ 96/7/27 لغایت 96/8/10

محل دریافت اسناد: شهر یزد- انتهای خیابان امام خمینی(ره)- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد(خلدبرین)- ساختمان اداری      (مراجعه به سایت www.yazd.ir )

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد:  متقاضیان می­توانند تا ساعت 13:00 روز چهار­شنبه 96/8/10  پاکتهای پیشنهادی خود را به دبيرخانه سازمان تحویل دهند.

زمان بازگشائی پاکتها: كليه پاکتها در ساعت 10:00 صبح روزپنجشنبه مورخ 96/8/11 ، در دفتر معاونت اداری مالی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری یزد مفتوح مي گردد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . شماره تماس 3-36258002- 035

سازمان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به نسبت به عهده برنده­های مزایده مي­باشد.

 

نوبت اول : 96/7/27                               

اسناد مزایده

 

 

 

 

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.