لیست قیمت اتحادیه میوه وتره بار لیست قیمت اتحادیه میوه وتره بار

  • سازمان میادین میوه وتره بار تهران
  • سازمان میوه و تره بار بندرعباس
  • شهرداری یزد
  • سازمان میادین میوه وتره بار شیراز
  • سازمان میادین میوه وتره بار اصفهان
  • سازمان میادین میوه وتره بار مشهد

 

 

اطلاعیه شماره " 1 "                                     دستاورد دوره چهارم 

    

 

                             

  

 

اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان رئیس سازمان