شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد