آکهی حراج حضوری

آکهی حراج حضوری


آکهی حراج حضوری

آگهی حراج حضوری

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه کامیون زباله کش ازنوع خاوراقدام نماید.متقاضیان می توانند جهت بازدید ازخودروفوق حداکثر تا تاریخ 1395/04/10به اداره موتوری شهرداری یزد واقع درانتهای خیابان امام خمینی،جنب پارک شهداء مراجعه نمایند.

موضوع حراج :یکدستگاه کامیون زباله کش،سیستم بنزخاور 808با وضعیت موجود وظرفیت 8تن،مدل 1380به رنگ سفیدروغنی،پلاک خصوصی .قابل ذکراست خودرو موصوف جهت راه اندازی نیاز به تعمیراساسی دارد.

1-وجه معامله به صورت نقدی دریافت خواهد شد.

2-پرداخت هرگونه مالیات وعوارض به عهده خریدارمی باشد.

3-به مبلغ معامله طبق قانون 9%مالیات برارزش افزوده تعلق خواهد گرفت که خریدار علاوه بربهای خودرو ملزم به پرداخت آن نیز می باشد.

4-کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده خریدار بوده که ملزم به پرادخت آن می باشد.

5-مهلت بازدید ازتاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1395/04/10

6-حراج حضوری درساعت 9صبح روز شنبه 1395/04/12درمحل اداره موتوری شهرداری برگزار خواهد شد.

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درساعات اداری با تلفن :36232334-035یا 09132527131تماس حاصل نمایند*