در سامانه اتوبوس یاب، شهروندان ایستگاه مورد نظرشان را بر روی نقشه انتخاب کرده و سامانه اتوبوس یاب مسیر‌های منتهی به آن ایستگاه را نمایش می دهد و با انتخاب مسیر مورد نظر، تمام اتوبوسهای در مسیر به سمت ایستگاه مورد نظر بر روی نقشه همراه با فاصله نمایش داده می شود.

* اتصال بیش از ۲۰۰ اتوبوس به سامانه جدیداز طریق GPS

* ترسیم و جانمایی 2271 ایستگاه و 104 مسیربر روی روی نقشه

* تولید سامانه نرم افزاری و APP مربوطه

* نصب یک دستگاه تابلو هوشمند اطلاع رسانی در پایانه دولت آباد

 

برای ورود به برنامه کلیک نمایید.