اعضای شورای سازمان

اعضای شورای سازمان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

1

ابوالقاسم محی الدینی

 شهردار و ریاست شورای سازمان

2

حمیدرضا رحیمدل

رئیس هیئت مدیره

3

سید محمد حسینی پور

رئیس سازمان و عضو شورا

4

سیدعلی حسینی

کارشناس و عضو شورا

5

عباس امیری

کارشناس و عضو شورا

 

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

   

نام و نام خانوادگی

سمت

1

حمیدرضا رحیمدل

معاون خدمات شهری شهرداری یزد و رئیس هیئت مدیره سازمان 

2

سیدمحمد حسینی پور

رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره

3

محمدعلی آزادی

عضو هیئت مدیره

4

 فاطمه زارع

 عضو ناظر شورای اسلامی شهر