نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست

 

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاد فوق با احتساب ده درصد تخفيف نسبت به نرخ كارشناسي ملك در طرح« مبلغ 000/ 550/297/44 ریال » مورد تصويب قرار گرفت.