• جمعه، ۲ فروردین ۱۳۹۸
 • اوقات شرعی
 • وضعیت آب و هوا

خرید تجهیزات و احداث گذرگاه برجسته عابر پیاده


«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

 

 

 

 

 

 1.  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان268.000.000 ریال مي‌باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.
 2. مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي‌باشد.
 3. نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1397 شهرداری یزد تامین اعتبار می‌شود.
 4. مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ  1397/4/14 می باشد.  حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه  محرمانه اداره حراست شهرداري تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه  مورخ  1397/5/1   مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ  1397/5/1 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي‌شود.
 5. محل انجام كار: شهر يزد
 6. محل دريافت اسناد: سایت شهرداری یزد به نشانی www.yazd.ir

تمامی متقاضیان  می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به سایت  www.yazd.ir اسناد را دریافت ومطالعه نمایند. در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 1. متقاضیان می‌بایست دارای گواهی تعیین صلاحیت معتبر در رشته ابنیه و راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.
 2. مبلغ فروش اسناد 1.200.000  يال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت  ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 3. به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 4. چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.
 5. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 6. شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.
 7. هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 8.  
 9. اسناد مناقصه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

آدرس کوتاه :